Затверджую

Директор Мокрецького НВК

Калитянської селищної ради

Київської області

___________  Н.Лях

„_____”_________2018 року

                                                                                             

 

ОсвітнЯ    програмА

Мокрецького навчально виховного комплексу

калитянської селищної  ради

Київської  області

на 2018/2019 навчальний рік

 

 

 

 

 

Погоджено

на засіданні педагогічної ради

Мокрецького НВК

від 30.08.2018  протокол № 7

Голова педагогічної ради

____________ Н.Лях

 

 

І.  ПРИЗНАЧЕННЯ  МОКРЕЦЬКОГО НВК

та засіб його реалізації

Основними напрямками роботи НВК є: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями, формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина-патріота України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально- виховному процесі загальноосвітньої школи. Концепція діяльності Мокрецького НВК спрямована на розвиток інноваційних процесів у системі навчання та виховання дітей, на формування інтелектуального та культурного потенціалу учнів, на виховання фізично-розвиненої, духовно-моральної, патріотичної особистості, на виховання родинних цінностей, почуття любові до рідного краю, свого  народу, держави і складено з урахуванням соціальної, культурної ситуації, що склалася в Україні та спрямована на виконання сучасних завдань перебудови змісту освіти й виховання.

   Метою  НВК, який дає повну загальну середню освіту,  є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж  життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

  Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:

-       вільне володіння державною мовою;

-       здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;

-       математична компетентність;

-       компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

-       інноваційність;

-       екологічна компетентність;

-       інформаційно-комунікаційна компетентність;

-       навчання впродовж життя;

-       громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

-       культурна компетентність;

-       підприємливість та фінансова грамотність;

-       інші компетентності, передбачені  Державним стандартом освіти.

  Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

  Дана Освітня програма створена  на 2018-2019 навчальний рік  відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», прийнятого 05.09.2017, що набув чинності 28.09.2017,  постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»,  відповідно до  наказів №405,407,408 від 20.04.2018, згідно рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів» та наказу департаменту освіти та гуманітарної політики №388 від 16.05.2018 «Про зарахування дітей до 1 класу загальної середньої освіти», складається на основі навчальних планів, які подані у таких документах:

-          Для учнів 1-х класів відповідно Типової освітньої програми НУШ-1 авторського колективу під керівництвом Савченко О.Я, затвердженої наказом  № 268 від 21.03.2018;

-          Для учнів 2-4 класів відповідно до Типової освітньої програми, затвердженої наказом №407 від 20.04.2018;

-          Для учнів 5-9-х класів  відповідно до наказу №405 від 20.04.2018;

-          Для 10-х класів відповідно  до наказу №408 від 20.04.2018.Начало формы

 

Кадрове забезпечення

Мокрецький НВК  забезпечений педагогічними кадрами. На сьогодні педагогічний колектив налічує  20 осіб:  з них основних працівників - 20. Учителів з вищою освітою – 19, неповну та базову вищу освіту – 1, працюючих пенсіонерів- 4. Один вчитель  нагороджений знаком «Відмінник народної освіти УРСР» та має знак «Василь Сухомлинський», один вчитель має знак Пошани Броварської районної державної адміністрації ІІ ступеня, чотири вчителя нагороджені грамотами департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, десять вчителів нагороджені грамотами відділу освіти Броварської РДА.

Науково-методична та експериментальна роботи

   На виконання статті 15 Закону України  «Про загальну середню освіту», статті 34 Закону України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», з метою розвитку творчої активності педагогів науково-методична робота спрямована на вирішення таких завдань:

- створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення методів і форм підвищення їхньої кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

- моніторинг якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, рівня навчальних досягнень учнів, їх відповідності Державному стандарту початкової базової і повної загальної середньої освіти;

- удосконалення системи та підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

- підвищення результативності участі педагогічних працівників у фахових конкурсах;

- використання ІКТ для проведення різних форм методичної роботи.

    Згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту,  методична робота в школі була спрямована на розвиток творчої особистості учня та над розв’язанням методичної проблеми «Розвиток творчих здібностей дитини з урахуванням її індивідуальних можливостей».

  Методична робота є однією із основних компонентів управлінської діяльності навчально-виховним процесом, яка несе обслуговуючий характер по відношенню до педагогічної діяльності вчителя, виховує в учителів вимогливе ставлення до своєї роботи та передбачає свободу вибору вчителями змісту і форм роботи.

     Науково-методичною проблемою НВК є - «Розвиток творчих здібностей дитини з урахуванням її індивідуальних можливостей».

     Методичне забезпечення здійснюється шляхом методичних об’єднань. На протязі 2017-2018 н.р. над науково-методичною проблемою  працювали 4  методичні об’єднання вчителів , а саме:

з предметів гуманітарного циклу (голова Карпенко О.І.), природничо-математичного  (голова Раєнок Н.П.),

вчителів початкових класів (голова Іванова С.М.),

класних керівників (голова Чередничок В.О.).

 На протязі навчального року активну участь брали вчителі НВК у роботі  методичних об’єднань, семінарах, нарадах, засіданнях , кущових семінарах.

       Весною ( у квітні) 2017 -2018 н.р. на базі Мокрецького НВК проведено  семінар – практикум завідувачів ДНЗ та вихователів  НВК на тему: «Формування елементарних математичних уявлень для подальшого систематичного навчання в  умовах НУШ».

В навчально-виховний процес  1 класу продовжилося  впровадження  елементів медико-педагогічного проекту  «Гармонія інтелекту та здоров’я «ПізнеЗнайка»  (вч. Корчевська Г.Я.).

     Вчитель початкових класів Іванова С.М. підготувала і провела  свято «Фестиваль українських страв», «Початкова школо, прощавай».

  Класний керівник 1 класу Корчевська Г.Я. провела свято «Прощання з Буквариком».

     Одним із основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. З метою розвитку творчих здібностей учнів

розробляється варіативна частина навчального плану. Учні навчального закладу є активними учасниками конкурсів.

     З метою  підтримки талановитих дітей, вчителі організовували участь дітей  у Міжнародних та Всеукраїнських   конкурсах, а саме: в обласному поетичному конкурсі «Зерна доброти» (вч. Карпенко О.І.). конкурсі «Кенгуру» 24 уч. (Вч. Отрох Т.І. ),  «Геліантус» 18 уч.  (вч.Раєнок Н.П.) , «Грінвіч»  30 уч.(вч.Макаренко А.П.). «Соняшник» 15 уч. (вч.Іванова С.М.).

Мокрецький  навчально  - виховний комплекс Калитянської селищної  ради  Київської області здійснює діяльність за напрямами:

·  дошкільна освіта:

І-ІІ групи (3 – 6 років);

·  загальна середня освіта:

початкова освіта (1-4 класи);

базова загальна середня освіта (5 – 9 класи);

профільна середня  освіта (10 клас).

Робочий навчальний план розроблено на підставі навчальних планів: 

– для дошкільних груп – за  програмою розвитку дитини дошкільного віку „Українське дошкілля”, рекомендованою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.12.2011 № 1/11- 11601) та освітньою програмою «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку, рекомендованою Міністерством освіти і науки України від 01.08.2017 №1/11-7684.

–   для 1-го класу  – за Типовим навчальним планом для початкової школи з навчанням українською мовою (автор Савченко О.Я.),затвердженим наказом МОН України від 21.03.2018 р. № 268 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 кл. закладів загальної середньої освіти».

           – для 2-4-х класів  – за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407).

           – для  5 –9 –х  класів – за Типовими навчальними планами закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405).

-         для 10 –х класів – за Типовими навчальними планами  закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою  з вивченням на профільному рівні української мови та літератури, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №408.

Освітня програма  включає інваріантну, сформовану на державному рівні, та варіативну складові.

Варіативна складова передбачає: збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, індивідуальних занять.

При розподілі варіативної складової враховано, що гранично допустиме навантаження розраховано на одного учня, а уроки фізичної культури та індивідуальні заняття не враховуються при визначенні цього показника.

При збільшенні годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової зазначені години заносяться до класного журналу на сторінки відповідного предмета інваріантної складової, вчитель самостійно вирішує питання щодо збільшення кількості годин на вивчення тих чи інших тем в порівнянні з передбаченими навчальними програмами.

 Облік курсів за вибором здійснюється на окремих сторінках класного журналу, навчальні досягнення учнів оцінюються та результати виставляються до класного журналу за  рішенням педагогічної ради закладу (Протокол №1 від 30.08. 2018 року).

Індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів чи груп учнів. Облік занять проводиться в окремому журналі із зазначення складу групи, яка відвідує заняття. Оцінювання навчальних досягнень учнів не проводиться за рішенням педагогічної ради (Протокол №1 від 30.08. 2018 року).

 

Порядок вивчення окремих навчальних предметів

   Освітня програма дошкільного підрозділу на 2018/2019 навчальний рік складено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.№446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» та інструктивно – методичних рекомендацій, викладених у листі Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 № 1/9- 322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році:

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку: «Впевнений старт» (авт кол. Андрієтті  О.О., Голубович О.П. та ін..);

Програма розвитку дитини дошкільного  віку: «Українське довкілля» (авт. Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.);

та парціальною освітньою програмою «Патріотичне виховання в ДНЗ» (авт.. Кривоніс М.Л., Дроботій О.Л.

    Освітній процес у школі І – ІІ ступенів буде проводитись за державними програмами з використанням інструктивно-методичних рекомендацій  Міністерства освіти і науки України щодо вивчення шкільних дисциплін у новому  2018/2019 навчальному році.

   Розклад уроків складений згідно вимог ДсанПіН та погоджений Броварською санітарно – епідеміологічною службою.

   Санітарно-гігієнічні умови НВК задовільні. Здійснюється медичний огляд дітей та контроль за дотриманням рекомендацій лікарів. В учнів визначено групу здоров’я.  Оформлені медичні сторінки в класних журналах. В навчальному закладі розроблені та виконуються норми техніки безпеки й охорони праці відповідно до Законів України «Про працю», «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух»  на ін.

 Розроблено посадові інструкції для працівників, інструкції для учнів щодо правил поведінки з ТБ, ведуться відповідні журнали   інструктажу, оформлено стенди з відповідної тематики та ін.  Всі обов’язки працівників щодо виконання даних законів та дотримання техніки безпеки регламентує накази  «Про організацію охорони праці та техногенної безпеки ».

 

Структура навчального року

 

Навчальний   рік     розпочинається: 3-го вересня святом – Днем знань ­– і закінчується не пізніше 1-го липня 2019 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 3 вересня 2018 року по 29 грудня 2018 року, ІІ семестр – з 14 січня 2019 року по 24 травня 2019 року.

Упродовж навчального року для учнів та вихованців проводяться канікули:

       осінні - 29.10.2018 – 04.11.2018; 

       зимові - 30.12.2018 - 13.01.2019;

       весняні - 23.03.2019 - 31.03.2019.

  Для учнів 1-го класу будуть проведені додаткові канікули з 18.02.2019 по 24.02.2019 року.

             Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - 24 травня 2019 року. Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/ 26602 учні 4,9 -х класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки буде  затверджено додатково.

Освітній процес в дошкільних групах здійснюється в першу половину дня згідно з режимами  роботи груп та за віковими особливостями.

Комплекс працює за п’ятиденним режимом роботи відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”. Режим роботи на дошкільних групах з 730 до 18години, початок занять у 1-11-х класах о 830. Додатковий розвантажувальний день для першокласників – четвер. Тривалість уроку у першому класі становить 35 хвилин, у 2-4 – 40 хвилин, 5-11 – 45 хвилин. Тривалість перерв для учнів 1 класу: після 1 уроку – 25 хвилин, після другого – 30 хвилин, після третього - 25 хвилин.

 

 

ІІ Модель випускника

        Випускник Нової української школи і Мокрецького НВК зокрема – це творча особистість, патріот та інноватор.

-       Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення;

-       Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення;

-       Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

         Освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти, здатні до інновацій – ось загальна формула, до якої прагне школа і наша є не винятком. Стоячи на порозі великим змін, ми приймаємо їх і будуємо формулу «випускника» по максимуму, тому що віримо:  ось хто поведе Україну  в ХХІ століття.

Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще необхідно навчитися користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.

Ключові компетентності – це ті якості, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити життєвий успіх молоді у суспільстві знань.

До ключових компетентностей, визначених Новою школою і педагогічною радою школи належать:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей у  навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Усі перелічені компетентності однаково важливі й взаємопов’язані. Кожну з них діти набуватимуть послідовно, поступово під час вивчення різних предметів на всіх етапах освіти. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:

• уміння читати і розуміти прочитане;

 • уміння висловлювати думку усно і письмово;

 • критичне мислення;

 • здатність логічно обґрунтовувати позицію;

 • ініціативність;

 • творчість;

 • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення;

 • уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект;

 • здатність до співпраці в команді.

Основою такої моделі є Концепція Нової української школи.

 

ІІІ. Цілі та задачі освітнього процесу НВК

 Загальні очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

№ з/п

Ключові компетентності

Очікувані результати

1

Спілкування державною мовою

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації.

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі;

будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

-       організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

-       окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

-       предмети за вибором;

-       роботу в проектах;

-       позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу

 Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

-       урок формування компетентностей;

-        урок розвитку компетентностей;

-       Урок перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;

-       Урок корекції основних компетентностей;

-       Комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

 

                                                       IV.            Навчальний план та його обґрунтування

Загальноосвітній навчальний  заклад – Мокрецький НВК – налічує  10 класів. У школі навчається 147 учнів та дві групи дошкільної ланки, де кількість вихованців становить – 34 особи. Тип закладу: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад.

Навчальні плани для здобувачів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) розроблені на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», наказу №407 від 20.04.2018,  листа Міністерства освіти і науки України №01/09-254 від 20.04.2018, що регламентують роботу педагогічного колективу в 2-4-х класах на 2018-2019 навчальний рік.

Навчання передбачає оволодіння особою сукупністю компетентнотстей, які визначені державним стандартом початкової освіти, затвердженого Постановою КМУ №87 від 21.02.2018р.

Обсяг навчального навантаження складає:

-         для учнів 1-х класів – 805 годин/ навчальний рік.

Навчальний план та навчальні програми (Додаток 1) сформовано на основі Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О.Я.Савченко ( наказ МОН України від 21.03.2018 року № 268 « Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1- 2 класів закладів загальної середньої освіти»).

Навчання передбачає володіння особою сукупністю компетентнотстей, які  визначені державним стандартом початкової освіти, затвердженого Постановою КМУ №462 від 20.04.2011р.

                1.                        Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів  складає 2695 годин/навчальний рік:

 для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік,

для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік,

для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах  І ступеня в додатках №1- 2.

Навчальні плани для здобувачів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

                2.                        Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік:

для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік,

для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік,

для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік,

для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік,

для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах – додаток №4.

Навчальний план здобувачів  закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

                3.                        Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-го класу складає  – 1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані ІІІ ступеня- додаток №5.

 

                                                V.            Особливості організації освітнього процесу

        Великого значення на сьогоднішній день набуває аспект педагогіки партнерства між всіма учасниками освітнього процесу.

        Педагогіка партнерства (співробітництва) ґрунтується на принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості. Її метою бачимо створення нового гуманного співтовариства. Головним завданням педагогіки партнерства вбачаємо:

-       подолання інертності мислення,

-       перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу.

        Це завдання реалізовується у спільній діяльності учителя й учнів, учителя й батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень з метою особистісного розвитку школярів.

        Принципи партнерства застосовуємо:

• повага до особистості;

• доброзичливість і позитивне ставлення;

• довіра у відносинах;

 • діалог – взаємодія – взаємоповага;

• розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);

 • принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

        Утілюючи ідеї педагогіки партнерства, вчителю необхідно використовувати в своїй роботі не тільки стандартні методи організації навчально-виховного процесу, але в більшій мірі виявляти ініціативу і будувати навчання і виховання таким чином, щоб дитина була постійно залучена до спільної діяльності. Як інструменти педагогіки партнерства можна використовувати цікаві й захоплюючі розповіді, відверту бесіду, справедливу і незалежну оцінку, заохочення творчих успіхів, особистий приклад, зустрічі з цікавими людьми, спільний пошук рішень, спільні суспільно корисні справи, благодійні акції тощо.

        Упродовж останніх років наполегливо працюємо  на упровадження особистісно-орієнтованої моделі освіти, заснованої на ідеології дитиноцентризму.

        Дитиноцентризм розуміється як максимальне наближення навчання і виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів.

        Актуальними для нової української школи є такі ідеї дитиноцентризму:

 • відсутність адміністративного контролю, який обме­жує свободу педагогічної творчості;

 • активність учнів у навчальному процесі, орієнтація на інтереси та досвід учнів, створення навчального середовища, яке б перетворило навчання на яскравий елемент життя дитини;

• практична спрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок особистого розвитку дитини з її практичним досвідом;

 • відмова від орієнтації навчально-виховного процесу на середнього школяра і обов’язкове врахування інтересів кожної дитини;

 • виховання вільної незалежної особистості;

• забезпечення свободи і права дитини в усіх проявах її діяльності, урахування її вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення морально-психологічного комфорту дитини;

 • впровадження шкільного самоврядування, яке під свободою і самостійністю дитини передбачає виховання гуманістичних та демократичних ідей і світогляду, необхідних сучасному суспільству.

                                                       VI.            Показники реалізації освітньої програми

Одним з сучасних викликів цієї Освітньої програми є впровадження Державного стандарту початкової освіти, нових навчальних програм для 10-11 класів, які почнуть діяти у 2018-2019 навчальному році. Адже ці документи  мають новий зміст, спрямований на формування компетентностей в учнів, дотриманням діяльнісного та компетентнісного підходів, реалізацією інтегрованого навчання та вперше формувального оцінювання в 1-х класах.

        Всі ці параметри потребують особливої уваги як з боку адміністрації школи, так і з боку батьків, які перебувають з нами в партнерських відносинах.

До вимірювання також належать рівень виконання планів та програм, календарно-тематичне планування вчителя, а також професійно-діяльністі якості педагогічних працівників. Особливу увагу приділити вчителям початкових класів.

Визначаємо критерії, що  містять основні індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості, необхідні для успішного виконання стратегічної мети та завдань реформування початкової освіти:

        • професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню дітей молодшого шкільного віку, 3 здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та викликів початкової школи;

• соціально-громадянська компетентність – розуміння сутності громадянського суспільства, володіння знаннями про права і свободи людини, усвідомлення глобальних (у тому числі екологічних) проблем людства і можливостей власної участі у їх розв’язанні, усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної гідності, вміння визначати проблемні питання у соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їх розв’язання, навички ефективної та конструктивної участі в цивілізаційному суспільному розвитку, здатність до ефективної командної роботи, вміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів;

• загальнокультурна компетентність – здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва, усвідомлення власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших;

• мовно-комунікативна компетентність – володіння системними знаннями про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності, вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації, розвиненість культури професійного спілкування, здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій);

• психологічно - фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини, здатність сприяти творчому становленню молодших школярів та їхній індивідуалізації;

 • підприємницька компетентність – вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави;

 • інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

VІІ.  ПРОГРАМНО – МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ОСНОВНА І СТАРША ШКОЛА

Українська мова

У 2018/2019 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами:

  у 5 – 9 класах за навчальною програмою: Українська мова. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804);

 у 10 класі – за новими навчальними програмами (профільний рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407;

Нові навчальні програми для 10 класу відповідають засадничим положенням Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392), ключовим положенням концепції «Нова українська школа» зі змінами 2013 року.

Українська література

У 2018/2019 навчальному році вивчення української літератури в
5 – 9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою: Українська література. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України
від 07.06.2017 №804;

у 10 класі – за новими навчальними програмами (профільний рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407;

Нові програми для 10 класу створено на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392), ключовим положенням концепції «Нова українська школа»; структуровано за окремими тематичними розділами й підрозділами.

Зарубіжна література

У 2018/2019 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5 – 9 класах здійснюватиметься за програмою: Світова література. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804;

у 10 класі – за новими навчальними програмами (рівень стандарту), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407;

Іноземна мова

       Вивчення іноземних мов у 2018-2019 навчальному році буде здійснюватися за  декількома Державними стандартами та  Типовими освітніми програмами, а саме:

-         для учнів 1 перших класів за новим  Державним стандартом початкової освіти, затвердженого постановою КМУ від 21 лютого 2018 року №87 та Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко».

-         для учнів 2-4 класів за Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженого постановою КМУ від 20 квітня 2011 року № 462 та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта), затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405;

-         для учнів 5-9 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти,  затвердженого постановою КМУ від 23 листопада 2011 року № 1392 та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 408;

-          для учнів 10-11 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти  затвердженого Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року № 1392 та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» і затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 407;

Суспільствознавчі дисципліни

У 2018/2019 навчальному році чинними є такі навчальні  програми:

 для учнів  5 – 9 класів: «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи», затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804; для учнів  11 класів: «Історія України. Всесвітня історія»,    затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826.

Учні 10 класу будуть навчатись за новими програмами:  “Історія України” та “Всесвітня історія”, затвердженою наказом МОН від 23.10. 2017року №1407.

Біологія. Екологія

У 2018/2019 навчальному році навчання біології та екології в закладах загальної середньої освіти  здійснюватиметься за такими навчальними програмами:

6-9 класи Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

10 клас: Програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої середньої освіти: рівень стандарту, затверджена наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407;

Географія

У 2018/2019 навчальному році учні 6-9-их класів вивчатимуть географію за оновленою навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 та з використанням методичних рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з  НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 09.08.2017 № 1/9-436.

   У вересні 2018 року учні 10 класу розпочнуть вивчення географії на рівні стандарту (52 години, 1,5 години на тиждень)   за новою  навчальною програмою,  затвердженою  наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407 .

Фізика і астрономія

 Навчання фізики і астрономії (у старших класах) у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році здійснюватиметься за такими навчальними програмами:

7-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи» (програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

10 класи – за новими навчальними програмами:

З 1 вересня 2018 року чинними навчальними програмами з фізики та астрономії для 10 класів закладів загальної середньої освіти стануть одразу декілька програм, затверджених Міністерством освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017 року:

Хімія

Навчання хімії у закладах загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році здійснюватиметься за такими навчальними програмами:

7 - 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804.

У 2018/2019 навчальному році у старшій школі починається перехід на навчальні програми, розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392. Тому 10 та 11 класи навчатимуться за різними програмами:

10 клас:

Програма з хімії для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту (затверджена наказом МОН України від 23.10.2017    № 1407).

Математика

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011   № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та Типових навчальних планів для ІІІ ступеня закладів загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році 10 класи закладів загальної середньої освіти будуть вивчати математику на рівні стандарту (3 години на тиждень) .

Рівень стандарту

Нова навчальна програма з математики (Алгебра та початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти розрахована на 3 години на тиждень. Вивчаються 2 окремих предмета: «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія». У І семестрі 10 класу виділяється 2 години на геометрію та 1 година на алгебру і початки аналізу, у ІІ семестрі навпаки – 1 година на геометрію та 2 години на алгебру і початки аналізу. Разом на вивчення алгебри і початків аналізу відводиться 54 години протягом року, а на геометрію 51 година.

Інформатика

Реалізація змісту освіти в старшій школі, визначеного Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, у відповідності до навчальних планів освітньої програми для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН від 20.04.2018 № 408, забезпечується в тому числі й вивченням «Інформатики» як вибірково-обов’язкового предмета.

Захист Вітчизни

З 2018/2019 навчального року набирає чинності навчальна програма «Захист Вітчизни» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 23.10.2017 № 1407), у якій імплементовано компетентнісний підхід до вивчення предмета.

Фізична культура

Навчально-виховний процес з фізичної культури у 2018/2019 н.р. здійснюється за робочими навчальними планами, що складаються на основі Типових навчальних планів закладів загальної середньої освіти і затверджуються відповідним органом управління освітою.

З 2018/2019 навчального року набирає чинності нова навчальна програма «Фізична культура» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 23.10.2017 № 1407), у якій імплементовано компетентнісний підхід до вивчення предмета.

При проведенні занять з фізичної культури слід дотримуватись «Правил безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ МОН України від 01.06.2010 №521, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2010                                  № 651/17946).

Трудове навчання

Вивчення трудового навчання в 2018/2019 навчальному році здійснюватиметься за такими навчальними програмами:

5 – 9 класи – «Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи» (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804;

10 класи – навчальна програма «Технології 10-11 класи (рівень стандарту)» затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.

Мистецтво

У 2018/2019 навчальному році загальну мистецьку освіту в основній школі учні опановуватимуть за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів “Мистецтво. 5-9 класи” (авт. Л. Масол та ін.) (оновлена), затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 “Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів”, яка реалізується за рахунок годин, визначених типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ МОН від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказами МОН від 29.05.2014 № 664, від 12.12.2014 № 1465, від 07.08.2015р.  №855).

 

 

Перелік

програм для реалізації годин варіативної складової

2018 – 2019 н. р.

 

Назва програми

Автор

Спрямування

Клас

Ким та коли затверджена

Кількість годин

1.

«Етика»

 

 

5

Сайт МОН 2004р.

1год.

2.

 

Індивідуальні та групові з математики

 

 

 

 

 

5

 

0,5 год

3.

Вступ до історії України

Пометун  О.І.

КЗВ

5

Лист МОН від 07.06.17р. №804

1год.

   

4.

 

Волейбол

Коломієць Т.А.

Ребрина А.А.

 

5

ІІТ і змісту освіти 2014р.

1год

3,5год

1.

Етика

 

 

6

 

1год

2.

Індивідуальні та групові з математики

 

 

6

 

0,5год

3.

Міфологія

Нікітіна  І.П

 

КЗВ

6

Лист МОН від 29.08.2016р. №1/11- 11414

1год

4.

Волейбол

 

 

6

 

1год

 

3,5 год

1.

Індивідуальні та групові з математики

 

 

7

 

1год

2.

Волейбол

 

 

7

 

1год

3.

 

Індивідуальні та групові з хімії

 

 

7

 

0,5год

2,5 год

 

1.

Практикум з правопису української мови

Омельчук С.А

КЗВ

8

Лист МОН від 29.06.2013р №1.4/18-Г-361

1год

2.

Волейбол

 

 

8

 

1год

3.

Індивідуальні та групові з хімії

 

 

8

 

1год

 

3год

1.

Індивідуальні та групові з математики

 

 

 

 

9

 

1год

2.

Практикум з правопису української мови

 

 

9

 

1год

3.

Основи податкових знань

Калач Г.М.

Коваленко Т.А.

КЗВ

9

Лист МОН від 21.08.2013р.№ 1/9-565

 

 

1год

 

3год

 

 

 

1.

Індивідуальні та групові з математики

 

 

10

 

1год

2.

Індивідуальні та групові з хімії

 

 

10

 

0,5год

3.

Індивідуальні та групові з зарубіжної літератури

 

 

10

 

1год

4.

Стилістика сучасної української мови

Чукіна В.

Авраменко О.

 

10

ЛистІІТЗОвід02.07.2013р№14. 1/12-Г-260

0,5год

5.

Історія Голокосту

Щупак І.Я.

Факультативний курс

10

Лист МОН від 25.03.2014р.№141/12

 

               

 

 

 

РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

дошкільних груп з навчанням  українською мовою за

програмою  розвитку дитини    дошкільного віку  „Українське дошкілля ”

 

Види занять

Кількість групових занять на тиждень у вікових групах

2-3 –й рік життя

4-й рік життя

5-й рік життя

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

Ознайомлення із природним довкіллям

1

1

1

Художньо – продуктивна діяльність:

- музична діяльність

- образотворча

- театральна

- художня література

4

4

5

Сенсорний розвиток

2

-

-

Логіко – математичний розвиток

-

1

1

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток

2

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

12

 

 

 

 

Максимальна кількість занять на тиждень

10

12

13

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

1,4

3

4,3

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

Складено відповідно

до таблиці 1 Типової  освітньої програми

 

Навчальний план початкової школи

з навчанням українською мовою

1 клас на 2018- 2019 н.рік

 

Назва

освітньої  галузі

Назва

навчального предмета

Кількість годин  на  тиждень

1 клас

Мовно-літературна

Українська мова (навчання грамоти ) 

7

Математична

Математика

4

Іншомовна

Іноземна мова

(англійська мова)

2

Природнича, громадянська та історична, соціальна, здоров’язбережувальна

Я досліджую світ

3

     
 

Технологічна

Дизайн і технології

1

Інформатична

 

Мистецька

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

 

20

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Риторика

1

Загальна кількість навчальних годин

23

 

 

 

 

Додаток №2

 

Навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання

2-4 класи на 2018 – 2019н.р., складено відповідно до таблиці 1 наказу МОН України №407 від 20.04.2018року

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

2

3

4

Разом

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

7

21

Іноземна мова

2

2

2

6

Математика

Математика

4

4

4

12

Природознавство

Природознавство

2

2

2

6

Суспільствознавство

Я у світі

-

1

1

2

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво,образотворче мистецтво

1

1

1

3

1

1

1

3

Технології

Трудове навчання

1

1

1

3

Інформатика

1

1

1

3

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

3

Фізична культура**

3

3

3

9

Усього

 

20+3

21+3

21+3

62+9

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

2

 

Індивідуальні та групові заняття

1

1

1

3

Курс за вибором: Розвиток продуктивного мислення

1

-

-

 

Курс за вибором: Україна – єдина країна

-

1

-

1

 

Курс за вибором: Риторика

-

-

1

1

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

23

23

68

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

26

26

77

 

 

 

 

             

 

 

Додаток 3

Навчальний план

 школи з українською мовою навчання  5-9 класи на 2018- 2019 н.р., складено відповідно таблиці 1 наказу МОН України №405 від 20.04 2018р.

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

 

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

 

Українська література

2

2

2

2

2

 

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

3

3

 

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

 

Суспільствознавство

 

 

 

 

 

 

 

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

 

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

 

Основи правознавства

-

-

-

-

1

 

Мистецтво

Мистецтво

-

-

-

1

1

 

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

 

Математика

Математика

4

4

-

-

-

 

Алгебра

-

-

2

2

2

 

Геометрія

-

-

2

2

2

 

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

 

Біологія

-

2

2

2

2

 

Географія

-

2

2

2

1,5

 

Фізика

-

-

2

2

3

 

Хімія

-

-

1,5

2

2

 

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

 

Інформатика

1

1

1

2

2

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

 

Фізична культура**

3

3

3

3

3

 

Разом

23,5+3

26,5+3

28,5+3

28,5+3

30+3

 

Додатковий час на вивчення предметів, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3,5

2,5

3

3

 

Етика (КЗВ)

1

1

-

-

-

 

 Індивідуальні та групові заняття з  математики

0,5

0,5

1

-

1

 

Вступ до історії України (КЗВ)

1

-

-

-

-

 

 Практикум  з правопису української мови (КЗВ)

-

-

-

1

1

 

Волейбол (КЗВ)

1

1

1

1

-

 

Міфологія (КЗВ)

-

1

-

-

-

 

Індивідуальні та групові з хімії

-

-

0.5

1

-

 

Основи податкових знань (КЗВ)

-

-

-

-

1

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

 

Всього годин

27+3

30+3

30,5+3

31,5+3

33+3

 

                   

 

                      

 

    Додаток 4

Навчальний план

для 10-го класу з українською мовою навчання  на 2018- 2019 н.р., складено відповідно таблиці 3  наказу МОН України №408 від 20.04 2018р.

 

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень

10 клас

Базові предмети

27

Українська мова (профільне навчання)

4

Українська  література (профільне навчання)

4

Зарубіжна література

1

Іноземна мова. Англійська мова

2

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Фізична культура

3

Захист Вітчизни

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

3

Інформатика,

Технології

1,5

1,5

Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

 

8

Індивідуальні та групові заняття:

Математика

 

1

Хімія

0,5

Зарубіжна література

1

Стилістика сучасної укр.мова (ф)

1

Історія Голокосту (КЗВ)

0,5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

 

 

Всього  годин

38