ПОЛОЖЕННЯ

про учнівське самоврядування

Мокрецького НВК

«Животоки»

 1.Загальні положення.

 

1.1. Учнівське самоврядування Мокрецького НВК діє на підставі Конституції України, чинного законодавства, Статуту школи і даного Положення.

1.2. Цілі і задачі учнівського самоврядування Мокрецького НВК.

Метою діяльності учнівського самоврядування є реалізація права учнів на участь в управлінні навчальним закладом.

            Задачами діяльності учнівського самоврядування є:

-                представлення інтересів учнів в процесі управління школою;

-                підтримка і розвиток ініціативи учнів у шкільному житті;

-                захист прав учнів;

-                забезпечення виконання учнями своїх обов’язків.

 

1.3. Права учнівського самоврядування.

     Учнівське самоврядування має право:

   Отримувати від адміністрації школи інформацію з питань життєдіяльності школи.

        Вносити адміністрації школи пропозиції по вдосконаленню навчально- виховного процесу школи.

        Вносити пропозиції  до плану виховної роботи школи.

        Представляти  інтереси учнів на педагогічних радах, зборах, присвячених рішенню питань життя школи.

        Проводити зустрічі з директором школи та іншими представниками адміністрації.

        Проводити серед учнів опитування.

        Встановлювати відносини і організовувати спільну діяльність з учнівським самоврядуванням інших навчальних закладів.

       Використовувати оргтехніку, засоби звязку та інше майно школи за узгодженням з адміністрацією.

       Брати участь у вирішенні конфліктних питань  між учнями, вчителями і батьками.

       Представляти інтереси  учнів в органах і організаціях поза школою.

       Брати участь у формуванні складів шкільних делегацій на заходах районного рівня і вище.

       Проводити на території школи збори, зокрема закриті, та інші заходи.  

       Розміщувати на території школи інформацію на стенді учнівської Ради і в шкільних засобах інформації, отримувати час для виступів своїх представників на класних годинах і батьківських зборах.

2.    Органи управління учнівського самоврядування.

 

2.1  Учнівська Рада.

       Учнівська Рада на чолі з президентом -  головний орган учнівського самоврядування.

       Учнівська Рада   виступає від імені учнів при вирішенні питань життя школи: вивчає і формулює думку   школярів з питань шкільного життя, представляє позицію учнів в органах управління школою, розробляє пропозиції по вдосконаленню навчально-виховного процесу.

         Головним завданням Ради є розвиток соціальної активності учнів,     виховання  в них почуття власної гідності, надання можливості практично виявити себе в громадській діяльності.

        Діяльність учнівської Ради здійснюється на принципах демократизму, гуманізму, добровільності, відкритості, незалежності та рівності.

         Учнівська Рада сприяє  захисту прав та інтересів дітей, реалізації ініціатив учнів у позанавчальній діяльності, виконанню учнями Статуту школи, вирішенню конфліктних питань, узгодженні інтересів учнів, вчителів і батьків

       Учнівська Рада формується терміном на 1 рік. До складу Ради учні  5-11-х класів обирають на класних зборах по два представники.

       Рада розробляє загальний план роботи учнівського самоврядування, організовує та контролює роботу міністерств, звітує про свою роботу та діяльність перед учнівською громадою.

        Засідання Ради проводяться не рідше 1 разу  на місяць. На засіданнях міністри звітують про роботу міністерств за місяць, семестр, рік.

         Рішення Ради постійно висвітлюються міністерством преси та інформації в шкільній газеті, на шкільному радіомовленні.

          Зв`язок учнівської Ради з класними колективами здійснюється через лідерів класів.

          Педагогічний колектив надає допомогу учнівській Раді стосовно згуртування шкільного колективу, розвитку соціальної активності особистості, формування її творчих здібностей.

          Педагогічна рада координує діяльність учнівської Ради, надає їй рекомендації щодо вдосконалення роботи, допомагає планувати, аналізувати та підсумовувати роботу.

2.2. Президент.

                Президент є головою учнівської Ради, членом Ради  школи.

                Обирається  учнями 5-11-х класів таємним голосуванням терміном на 1 рік.

 

   Президент має право:

 

              Пропонувати кандидатів учнівської Ради.

              Виносити на розгляд членів Ради питання,  що турбують учнів школи.

              Скликати учнівську Раду.

              Ініціювати зміни, що сприятимуть поліпшенню стану навчання та дозвілля.

              Рішення Президента з питань учнівського самоврядування самостійні й незалежні від рішень адміністрації школи.

             Президент не має права передавати свої повноваження іншим особам.

 

Президент забов`язаний:

               Дотримуватися Статуту навчального закладу.

                Контролювати виконання Статуту;

                Координувати роботу учнівської Ради.

                Допомагати адміністрації здійснювати річний план роботи.

                Повноваження Президента школи припиняються у разі:

                відставки, імпічменту, закінчення ним школи.

 

 2.3.    Класні збори.

                 Класні збори -  орган учнівського самоврядування в класі. 

                Проводяться не рідше 1 разу  на місяць.

                 Обирають лідера класу, членів Ради класу, учнівської Ради школи.  

                 Обговорюють і  вирішують питання життєдіяльності класного колективу.

                  Кожен учень класу має право виступати на зборах, виносити питання на обговорення,                     відстоювати свою думку.

 

Мета учнівського самоврядування в  школі:

 1. Забезпечити охоплення якомога більше учнів до діяльності  органу учнівського самоврядування в школі.

 2. Зробити  мету  і  завдання  реформування виховної  роботи особисто значущим для кожного школяра.

 3. Сформувати в учнів  високі  моральні  якості, вміння  співпрацювати  на принципах  рівності, гласності, демократизму.

 4. Сформувати  толерантне ставлення до різних  світоглядів, релігійних  переконань, політичних  доктрин.

 5. Сформувати  почуття  патріотизму, національної  гідності, поваги  до рідної  мови.

 6.Ознайомити учнів із  різними  демократичними  здобутками, особливостями  становлення демократії  в Україні.

 7. Виховати  активних, небайдужих громадян  країни,  здатних  приймати  рішення, працювати  в команді.

 

                  Завдання учнівського самоврядування:

 

-         формування і розвиток гуманістично-спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією , почуттям національної свідомості.

 

-         участь у розробці плану роботи на навчальний рік;

 

-         підготовка та проведення свят, виставок, конкурсів, змагань;

 

-         забезпечення порядку в школі : організація чергування по школі, в класах;

 

-         організація пізнавальної , фізкультурно-оздоровчої діяльності ;

 

-         організація пошуково-краєзнавчої роботи в школі , оформлення  матеріалами  музейного комплексу школи;

 

-         організація роботи із збереження шкільного майна ;

 

-         організація роботи із благоустрою території школи;

 

-         контроль за відвідуванням учнями школи ;

 

-         заслуховування звітів органів учнівського самоврядування; організація змагання-конкурсу між класними колективами на звання "зразковий клас", "громадсько-активний клас", "найкращий черговий клас"

 

Комітети унчівського самоврядування

 

1. Президент – Якубська Анна

2. Міністерство освіти – Герасименко Єлизавета

3. Міністерство внутрішніх справ – Талах Карина

4. Міністерство охорони доровя і спорту – КовальБогдан, Кисіль Роман

5. Міністерство екології – Раєнок Єлизавета

6. Міністерство фінансів – Костюшко Анастасія

7. Міністерство культури і відпочинку –  Бруєнко  Олександра, Яроцька Вероніка

8. Трудова комісія –  Масяєва Діна

9. Прес-служба – Падій Валерія

 

 

«САМІ ВИРІШИЛИ,

САМІ ЗРОБИЛИ,

САМІ ВІДПОВІДАЄМО»

 

 

 

 СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ МОКРЕЦЬКОГО НВК

президент

Координація і здійснення контролю, взаємодія з адміністрацією, педагогічним колективом, громадськими організаціями

міністерство

освіти

Контроль за успішністю ,допомога у проведенні

тижнів науки, проведення турнірів знавців різний предметів

міністерство внутрішніх справ

Захист прав і інтересів учнів, Контроль за зберіганням шкільного майна та підручників. Чергування, дисципліна, організація нагляду за додержанням шкільної "Конституції..Вивчення Конвенції ООН "Про права дитини"

міністерство охорони здоров*я і спорту

Запису секції,, організація турпоходів, спортивних змагань, пропаганда здорового способу життя, проведення днів здоров'я 

 

міністерство екології

Озеленення школи, пришкільної території. Організація акцій і заходів на захист довкілля

міністерство фінансів

фінансові операції, призи

 

міністерство культури і відпочинку

Екскурсії, свята, дискотеки, організація змістового дозвілля школярів.

 Виставка дитячих малюнків та поробок. Вечори-зустрічі з талановитими

земляками та літературною студією "Криниця"

 

прес-служба

Випуск тематичних стіннівок, листівок, "Наші успіхи", „Фозвілля", підготовка

матеріалів для стендів, зв'язок,

з бібліотекою, перевірка стану

підручників, випуск стінгазет

трудова комісія

Відповідає за стан кабінетів, ремонт шкільних меблів. Закріплює території для генерального прибирання за класами

 

     
 

 СТАТУТ        учнівського самоврядування Мокрецького НВК

І. Загальні положення

1.  Учнівське самоврядування Мокрецького НВК рег­ламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: "Кон­ституції України , Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України „Про освіту", „Про громадські організації", Статуту школи.

2. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпра­цює з різними громадськими об'єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

 

ІІ. Мета та завдання шкільного самоврядування     

 1.Всебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, народові України.

2.  Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі вико­нання правил і законів школи.

3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя , оволодівати нау­кою управління .

4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

5. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і доросли­ми.

 

III. Органи управління учнівського самоврядування

Права та обов'язки

1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівський форум, який скликають раз на рік.

2. Керівні функції учнівського самоврядування виконує сесія учнівської ради, яку скликають щомісяця в класних колективах.

3. Виконавчим органом самоврядування є Рада Міністрів школи, яку обирають на засада вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

4.  Структуру та склад органів учнівського самоврядування обгово­рюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівсь­кий колективи шляхом відкритого голосування.

5. Форми діяльності Міністерств визначають на засіданнях ради та її сесіях.

 

 міністерство освіти

•   Контролює   відвідування уроків , стан навчання та поведінку учнів;

•  Вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання та виховання;

•   Здійснює рейди контролю за відвідуванням , підготовкою  до уроків (наявність зошитів, щоденників);

•   Допомагає в проведенні предметних тижнів;

•   Контролює дотримання учнями Статуту школи;

•   Піклується про молодших школярів;

•   Проводить дні ввічливості, культури, чистоти;

•   Веде боротьбу з пропусками уроків;

•  Здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з малозабезпечених сімей, сиротами, напівсиротами;

•   Проводить індивідуальні бесіди з дітьми схильними до правопо­рушень.

 

міністерство внутрішніх справ

•   Захищає права, інтереси учнів;

•   Формує банк даних про дітей схильних до правопорушень;

•   Контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;

Організовує чергування учнів під час уроків та підчас проведення свят, масових заходів ,вечорів відпочинку;

•   Проводить бесіди , рейди-перевірки збереження підручників у класах;

•  Виховує свідоме ставлення до виконання громадських доручень та бережливе ставлення до державного і власного майна;

•   Згідно з пам'яткою для чергових стежить за дотриманням уч­нями належної дисципліни , правил співжиття молодших та старших школярів, поведінкою учнів під час перерв, у їдальні та на вулиці;

•   Готує інформацію на загально шкільні лінійки.

 

міністерство охорони здоров*я і спорту

•   Веде   контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі;

•   Формує навички здорового способу життя;

•   Пропагує умови страхування серед школярів ;

Організовує спортивні змагання з різний видів спорту ,            спортивні вікторин;

•  Випускає санбюлетні по профілактиці різноманітних захворю­вань;

•   Проводить лекторії та   дні чистоти у школі;

•   Організовує генеральне прибирання;

•  Проводить роботу по залученню учнів схильних до правопору­шень у спортивні секції.

•   Організовує заняття з профілактики дорожнього травматиз­му;

•   Залучає до участі в акції " Діти на дорозі";

•  Активно сприяє вихованню в дітей обережного поводження з во­гнем , проведенню місячників пожежної безпеки;

•   Проводить заняття по ЦО;

 

 

 

міністерство екології

•   Формує екологічну культуру людини , її гармонійні стосунки з природою;

•   Озеленює класні кімнати та коридори;

•   Проводить акції "Посади дерево ", "Зелений патруль";

•   Проводить конкурси на кращий зелений куточок класу;

Організовує трудові десанти з благоустрою шкільної території;

•   Проводить свята: "Як зимують звірі ", "Птахи прилетіли ";

 

міністерство фінансів

•   Організовує продаж лотерейних білетів ;

    •  Бере участь у проведенні ремонтних робіт в школі ;

    •   Проводить збір макулатури;

    •  Організовує роботу шкільного бюро знахідок, учнівського бюро добрих послуг;

 

міністерство культури і відпочинку

•   Організовує естетичне виховання учнів ;

•   Організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час, за­лучає їх до проведення вечорів відпочинку , дискотек, днів від-критих дверей;

•  Прилучає дітей до народної творчості , національної культури;

•   Підбирає матеріали для написання сценаріїв різноманітний свят, вечорів відпочинку, зустрічей ;

•   Здійснює пошукову роботу, бере участь у оформленні шкільного музею;

•   Організовує дозвілля з молодшими школярами ;

•   Проводить виставку дитячих малюнків    та поробок

•   Проводить вечори-зустрічі з талановитими земляками та лі­тературною студією " Криниця ".

 

трудова комісія

•   Формує творчу , працелюбну особистість , дбайливого господа­ря;

•   Бере участь у поточному ремонті школи;

•   Організовує ремонт меблів, утеплення вікон на зиму, генераль­не прибирання приміщень ;

•   Проводить трудові десанти з благоустрою території школи;

•   Організовує роботу книжкових лікарень , проводить   бесіди про бережливе ставлення до книги;

•   Виготовляє вироби з природніх матеріалів ,вишиванки для ви­ставки в школі та районі.

 

прес-служба

•  Забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самовря­дування ;

•   Розвиває у дітей   вміння збирати інформацію , обговорювати теми рубриці матеріалів шкільних газет;

•   Сприяє підвищенню інтересів дітей до життя школи;

•  Інформує учнів, батьків про всі події, як відбуваються в школі;

•   Випускає тематичні стіннівки;

•   Проводить випуск газет до свят.

•   Проводить роботу по оформленню шкільних стендів .